درباره ما

در این سامانه فروشگاهی موارد زیر عرضه می گردد:

☺انواع مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی

☻تجهیزات آزمایشگاهی

☺لوازم پلاستیکی و شیشه آلات

☻محصولات آبکاری شامل مواد و تجهیزات آبکاری